REGULAMIN
PARKU LINOWEGO „KLETNO”

 

1. Z Parku Linowego „Kletno” w Kletnie mogą korzystać osoby pełnoletnie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz – wyłącznie za pisemną zgodą rodziców lub opiekunów prawnych – osoby niepełnoletnie lub osoby nie posiadającej pełnej zdolności do czynności prawnych. Wzór oświadczenia o wyrażeniu zgody na korzystanie z Parku Linowego przez osobę niepełnoletnią lub nie posiadającą pełnej zdolności do czynności prawnych można otrzymać w biurze obsługi klienta Parku Linowego.

2. Park Linowy składa się z 3 tras: jednej dla dzieci i dwóch dla dorosłych. Na trasę dla dorosłych mogą wejść wyłącznie osoby mierzące nie mniej niż 150 cm
3. Osoby mierzące mniej niż 150 cm mogą wyłącznie wejść na trasy wskazane przez obsługę Parku Linowego.

4. Osoby poniżej 8 roku życia, lecz mające nie mniej niż 140 cm zasięgu z wyciągnietymi rękoma mogą wejść na wysokość tylko pod opieką rodziców lub opiekunów prawnych i tylko na trasę przeznaczoną dla dzieci.

5. Korzystanie z Parku Linowego przez osoby mierzące mniej 140 cm zasięgu z wyciągnietymi rękoma nie jest możliwe ze względów bezpieczeństwa.

6. W Parku Linowym poza trasami wskazanymi powyżej, znajdują się dwie trasy treningowe. Warunkiem dopuszczenia przez obsługę Parku Linowego do skorzystania z tras wskazanych w pkt. 2 powyżej, jest prawidłowe pokonanie przez danego uczestnika jednej z tras treningowych.

7. Wejście do Parku Linowego następuje na odpowiedzialność i ryzyko danej osoby lub jej opiekuna prawnego.

8. Korzystanie z Parku Linowego dozwolone jest tylko po (i) wcześniejszym zapoznaniu się z niniejszym regulaminem, (ii) uiszczeniu opłaty za bilet oraz (iii) przejściu szkolenia z zasad bezpieczeństwa obowiązujących w Parku Linowym, jak również po (iv) podpisaniu wskazanego poniżej oświadczenia o zapoznaniu się i zaakceptowaniu regulaminu i zasad bezpieczeństwa Parku Linowego. Osoby, które nie spełnią powyższych warunków nie mogą korzystać z Parku Linowego i mogą zostać z niego usunięte przez obsługę Parku Linowego.

9. Każda osoba chcąca skorzystać z Parku Linowego musi podpisać oświadczenie o zapoznaniu się z niniejszym regulaminem i zasadami bezpieczeństwa Parku Linowego, otrzymane w biurze obsługi klienta Parku Linowego wraz z biletem wstępu do Parku Linowego.

10. Rozpoczęcie korzystania z Parku Liniowego następuje wyłącznie z pierwszej platformy każdej trasy. Wejście na pierwszą platformę każdej trasy w Parku Linowym może mieć miejsce tylko w obecności pracownika obsługi Parku Linowego.

11. Osoby, które są pod wpływem lub po spożyciu alkoholu lub środków odurzających, obowiązuje całkowity zakaz korzystania z Parku Linowego.

12. Korzystanie z Parku Linowego wymaga dobrego stanu zdrowia oraz sprawności fizycznej. Trasy dla trudna wymagają lepszego przygotowania kondycyjnego.

13. Osoby cierpiące na choroby serca lub inne, które w przypadku wysiłku fizycznego mogą zagrażać ich zdrowiu lub życiu, nie mogą korzystać z Parku Linowego.

14. Osoby korzystające z Parku Linowego zobowiązane są do bezwzględnego przestrzegania niniejszego regulaminu, zasad bezpieczeństwa i poleceń pracowników obsługi Parku Linowego.

15. Osoby znajdujące się na terenie Parku Linowego nie mogą swoim zachowaniem zarówno na ziemi, jak i na wysokości stwarzać zagrożenia dla życia lub zdrowia swojego lub innych użytkowników Parku Linowego.

16. Osoby znajdujące się na terenie Parku Linowego nie mogą przeszkadzać w pracy pracownikom obsługi Parku Linowego.

17. Pracownicy obsługi Parku Linowego mogą w każdej chwili zażądać opuszczenia Parku Linowego przez osobę, która narusza niniejszy regulamin, zasady bezpieczeństwa lub polecenia pracowników obsługi, jak również w przypadku, gdy wobec warunków pogodowych (opady, silny wiatr) wymagają tego względy bezpieczeństwa. Takiemu użytkownikowi nie przysługują żadne roszczenia, w szczególności o zwrot ceny za bilet wstępu do Parku Linowego.

18. Uwaga!!! Teren Parku Liniowego jest monitorowany.

19. Pracownicy obsługi Parku Linowego nie odpowiadają za rzeczy wniesione lub pozostawione w Parku Linowym przez użytkowników.

20. Zasady bezpieczeństwa opisane poniżej stanowią integralną część niniejszego regulaminu:

Zasady bezpieczeństwa obowiązujące w Parku Linowym „Park Linowy Kletno”:
a) Osoby chcące korzystać z Parku Linowego muszą otrzymać od pracowników obsługi sprzęt zabezpieczający (asekuracyjny) przed upadkiem z wysokości. Założenie powyższego sprzętu jest warunkiem dopuszczenia danego użytkownika do korzystania z Parku Linowego.

b) Sprzęt asekuracyjny zakłada użytkownikowi tylko pracownik obsługi Parku Linowego.

c) Po założeniu sprzętu asekuracyjnego niedopuszczalne są jakiekolwiek zmiany przy nim.
d) Każda osoba jest zobowiązana do przejścia trasy szkoleniowej, natomiast osoby wybierające się na trasę trudną przechodzą krótki test wysiłkowy.

e) W skład sprzętu asekuracyjnego wchodzi uprząż, lonża asekuracyjna wraz z karabinkami, bloczek zintegrowany z karabinkiem i lonżą oraz kask.

f) Osoby noszące biżuterię lub okulary powinny odpowiednio je zabezpieczyć tak, aby nie stwarzały one zagrożenia dla ich zdrowia lub życia.

g) Przedmioty ostre takie jak noże itp. oraz takie które podczas przejścia trasą Parku Linowego mogą zostać utracone, należy zdeponować w miejscu wskazanym przez obsługę Parku Linowego.

h) Karabinki lonży asekuracyjnej należy wpinać zamkami w dwie przeciwne strony.

i) Po każdym wpięciu karabinka należy sprawdzić, czy zamek został poprawnie zamknięty (spojrzenie kontrolne).

j) Podczas przeprawy przez trasę Parku Linowego lonża asekuracyjna musi zawsze znajdować się między rękami danego użytkownika.

k) Po dojściu do platformy należy przepiąć pojedynczo, najpierw pierwszy, potem drugi karabinek do liny asekuracyjnej.

l) Na jednej platformie nie powinny znajdować się więcej niż dwie osoby.
m) Na jednej przeszkodzie może znajdować się tylko jedna osoba !

n) Podczas przepinania się należy w jednym momencie dotykać tylko jednego karabinka.

o) Do przepinania się można używać również pętli asekuracyjnej z liny stalowej oplecionej wokół drzewa.

p) Wpinając się do pętli asekuracyjnej wokół drzewa należy zwrócić uwagę na to, aby karabinek był wpięty zamkiem na zewnątrz (od drzewa).

q) Przed wejściem na kolejną przeszkodę należy ponownie sprawdzić poprawność wpięcia karabinków.

r) Przed zjazdem na linie należy najpierw jednym karabinkiem wpiąć się do pętli asekuracyjnej oplecionej wokół drzewa, potem drugim karabinkiem w linę stalową, a następnie wpiąć bloczek zintegrowany w linę. Dopiero potem można odpiąć karabinek z pętli oplecionej wokół drzewa i przepiąć w linę zjazdową zamkiem w odwrotną stronę w stosunku do pierwszego karabinka.

s) Na linie zjazdowej w pierwszej kolejności powinien znajdować się bloczek zjazdowy (symbolizuje go żółta taśma naklejona na linę służącą do zjazdu), a następnie karabinki z lonży (symbolizuje je czerwona taśma naklejona na każdą linę).

t) Podczas zjazdu na bloczku należy trzymać się tylko karabinka poniżej bloczka i nie kłaść ręki na stalowej linie, gdyż grozi to skaleczeniem. Trzymanie się karabinka pozwoli na utrzymanie kierunku jazdy twarzą do przodu.

u) Po przejechaniu na drugą stronę należy zatrzymać się stopami na materacu około 50cm nad platformą, chwycić ręką pętli asekuracyjnej z liny stalowej przed bloczkiem tak, aby nie odjechać z powrotem i wstać.

Uwaga!!! W ostatniej fazie zjazdu nie należy wyciągać przed siebie rąk w kierunku materaca.

v) Szczególnie należy przestrzegać zasady niewchodzenia w zjazd tyrolką zanim poprzednik nie opuści podestu na końcu tyrolki, gdyż grozi to niebezpiecznym zderzeniem uczestników użytkowników Parku Linowego!

w) Po przejechaniu na linie powinno się zachować następującą kolejność przepinania sprzętu asekuracyjnego: najpierw wypina się jeden karabinek i wpina się go do pętli asekuracyjnej oplecionej wokół drzewa, następnie wypina się bloczek i wpina się go do ucha u boku uprzęży, jako ostatni wypina się karabinek będący jeszcze na stalowej linie zjazdowej i wpina się go do kontynuacji tej liny.

x) W przypadku doznania osłabienia lub urazu albo w przypadku jakichkolwiek trudności z pokonaniem trasy Parku Linowego należy wezwać obsługę Parku Linowego w celu sprowadzenia na poziom zerowy.

y) Podczas przechodzenia przez Park Linowy wskazany jest spokój, nie można skakać po przeszkodach.

z) Podczas korzystania z Parku Linowego należy bezwzględnie wykonywać polecenia pracowników obsługi Parku Linowego.